Kategorie

Ksylen (mieszanina izomerów); cz.d.a.

Przechowywać w temperaturze pokojowej  (15 – 25°C) 

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Forma: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: przyjemny, charakterystyczny
Temperatura topnienia: -25°C
Temperatura wrzenia: 137-142°C
Temperatura samozapłonu: 465°C
Temperatura zapłonu: 24°C
Granice wybuchowości: 1,1-8% obj.
Ciśnienie pary: 8,7 mbar (20°C)
Gęstość : 0,860 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo słabo
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: alkohol etylowy, eter etylowy, dwusiarczek węgla

 

Wielkość i rodzaj opakowania:

Kod Nazwa Wielkość pojemnika Materiał
2400.2 Ksylen 1 l Szkło
2400.2 1 l HDPE (plastik)
2400.2 1 l Metal
2400.4 5 l HDPE (plastik)
2400.4 5 l Metal

 

W celu uzyskania ceny skontaktuj się z nami za pomocą formularza