Kategorie

Metanol cz.d.a.

Przechowywać w temperaturze pokojowej  (15 – 25°C) 

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Forma: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: aromatyczny
Temperatura topnienia: - 98°C
Temperatura wrzenia: 65°C
Temperatura samozapłonu: 455°C
Temperatura zapłonu: 11°C
Granice wybuchowości: Od 5,5% do 44% obj.
Lepkość w temp. 20°C 0,599 mPa*s
Ciśnienie pary: 128 mbar (20°C)
Gęstość : 0,792 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: Rozpuszcza się bez ograniczeń w alkoholu etylowym, eterze etylowym

 

Wielkość i rodzaj opakowania:

  • Pojemniki plastikowe (HDPE) – butelki

Kod Nazwa Wielkość pojemnika
4013.3 Metanol 500 ml
4013.2 1 l
4013.4 5 l

 

W celu uzyskania ceny skontaktuj się z nami za pomocą formularza