Kategorie

Kwas octowy 3%

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Forma: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
pH: oko o 2,5 (10 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość : 1,0026 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: Brak danych

 

Wielkość i rodzaj opakowania:

  • Pojemniki plastikowe (HDPE) – butelki
Wielkość Rodzaj Materiał
4008.5 Kwas octowy 3% 100 ml
4008.3 500 ml
4008.2 1000 ml

 

W celu uzyskania ceny skontaktuj się z nami za pomocą formularza