Kategorie

Kwas solny stężony

Właściwości fizyczne i chemiczne:

 

Forma: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: ostry, duszący
pH: <1 (20°C)
Temperatura topnienia: ok. -40°C do -25°C
Temperatura wrzenia: około 85°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość : 1,1655 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: Brak danych

Wielkość i rodzaj opakowania:
    • Pojemnik szklany – szkło 

 

Kod Nazwa Wielkość pojemnika
4030.10 Kwas solny stężony 10 ml
4030.5 100 ml
4030.7 250 ml

 

W celu uzyskania ceny skontaktuj się z nami za pomocą formularza